Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram konferencji Rady Pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018

11. 09. 2017 r. Konferencja Rady Pedagogicznej – nadzór pedagogiczny
11. 09. 2017 r. Zebranie rodziców
25. 09. 2017 r. Konferencja Rady Pedagogicznej – organizacja pracy szkoły, Librus, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
16. 10. 2017 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
13. 11. 2017 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
13. 11. 2017 r. Zebranie rodziców
22-24.11.2017 Próbny Egzamin Gimnazjalny dla klas III gimnazjum
do 20. 12. 2017 r. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
23- 31. 12. 2017 Przerwa świąteczna
do 18. 01.2018 r. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
22. 01. 2018 r. Konferencja klasyfikacyjna
23. 01. 2018 r. Zebrania z rodzicami
26. 01. 2018 r. Koniec I okresu
29. 01. – 11.02 2018 Ferie zimowe
12. 02. 2018r. Początek II okresu
19. 02. 2018 r. Konferencja podsumowująca I okres
 

19. 03. 2018 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
III 2018 r. Rekolekcje wielkopostne
29.03 – 3.04.2017 Przerwa świąteczna
9. 04. 2018 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
9. 04. 2018 r Zebrania z rodzicami
18, 19, 20. 04. 2018 r. Egzamin gimnazjalny klas trzecich:

18. 04 – część humanistyczna: historia i wos, język polski

19. 04 – część matematyczno- przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze, matematyka

20. 04 – język angielski i język niemiecki: podstawa i rozszerzenie

Klasa II Gimnazjum i uczniowie SP 39 mają DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Do 18. 05. 2017 Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
21. 05. 2018 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
21. 05. 2018 r.  

Zebrania rodziców

do 4. 06. 2018 r. Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
5. 06. 2018 r. Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych, do godz. 1500, uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Na złożonej pisemnej prośbie nauczyciel potwierdza swoim podpisem jej przyjęcie i ustala termin pisania testu sprawdzającego.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej.

Nauczyciel przygotowuje test sprawdzający zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał z testu ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał
z testu oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

14. 06. 2018 r. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
18. 06. 2018 r. Konferencja klasyfikacyjna
22. 06. 2018 r. Zakończenie roku szkolnego
22. 06. 2018 r. Konferencja podsumowująca  rok szk. 2016/2017
28-30. 08. 2018 r. Egzaminy poprawkowe