Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram konferencji Rady Pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2016/2017

Data Czynność / Uwagi
12.09.2016 r. Zebranie rodziców
12.09.2016 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
17.10.2016 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
7. 11.2016 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
7. 11.2016 r. Zebranie rodziców
do 9.12.2016 r. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
23-31.12.2016 Przerwa świąteczna
do 5.01.2017 r. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
9.01.2017 r. Konferencja klasyfikacyjna
11.01.2017 r. Zebrania z rodzicami
13.01.2017 r. Koniec I okresu
 

16-29.01.2017

Ferie zimowe
30.01.2017 r. Początek II okresu
6.02.2017 r. Konferencja podsumowująca I okres
 

13.03.2017 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
III/IV2017 r. Rekolekcje wielkopostne

Maraton przedmiotów egzaminacyjnych

3.04.2017 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
3.04.2017 r Zebrania z rodzicami
13-18.04.2017 Przerwa świąteczna
19,20,21.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny klas trzecich:

19.04 – część humanistyczna: historia i wos, język polski

20.04 – część matematyczno- przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze, matematyka

21.04 – język angielski i język niemiecki: podstawa i rozszerzenie

KLASY I i II MAJĄ DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Do 19.05.2017 Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
22.05.2017 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
22.05.2017 r.  

Zebrania rodziców

do 5.06.2017 r. Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
606.2017 r. Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych, do godz. 1500, uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Na złożonej pisemnej prośbie nauczyciel potwierdza swoim podpisem jej przyjęcie i ustala termin pisania testu sprawdzającego.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej.

Nauczyciel przygotowuje test sprawdzający zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał z testu ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał
z testu oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

 

14.06.2017 r. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
1906.2017 r. Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2017 r. Zakończenie roku szkolnego
28.06.2017 r. Konferencja podsumowująca rok szk.2016/2017
28-31.08.2017 r. Egzaminy poprawkowe