Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący – Adrian Holewa

Zastępca – Milena Borowiecka

Zastępca – Andrzej Zapalski

Sekretarz  – Aleksandra Pieniążek

Skarbnik –Łukasz Galus

Opiekun SU – Katarzyna Jabłońska

LIDERZY SEKCJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja organizacyjno-porządkowa – Dawid Dobin

Sekcja informacyjna – Milena Borowiecka

Sekcja plastyczna – Aleksandra Pieniążek

Sekcja audio-video – Andrzej Zapalski

Wolontariat – Wiktoria Skowron

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczenie się demokratycznych form współżycia w społeczeństwie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów;
 • reprezentowanie interesu społeczności uczniowskiej.

 

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • organizowanie konkursów szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.