Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku – Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. (wyciąg).

Na podstawie art. 9a ust. ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustalam harmonogram przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 2016 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W terminie głównym:  

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

W terminie dodatkowym:  

1. część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. (środa)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r. (piątek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 17 czerwca 2016 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 17 czerwca 2016 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 24 czerwca 2016 r.