Projekty edukacyjne

 

PROJEKTY EDUKACYJNE – PROPOZYCJA TEMATÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp. TEMAT PROJEKTU EDUKACYJNEGO OPIEKUN PROJEKTU KLASA
1. Z wizytą w Wiedniu. p. Sonia Witek 2
2. Wszystko o Bawarii. p. Sonia Witek 2
3. Dzień Świętego Marcina. p. Sonia Witek
4. Wizualizacja i oprawa plastyczna obchodów 130-lecia szkoły. p. T. Szczęsny 2
5. Tradycje kulinarne mojej rodziny. p. T. Szczęsny 2
6. Rozmieszczenie zwierząt na świecie – Zoogeografia p. M. Mega 2
7. „Serce na dłoni” – współpraca z Fundacją SOS w Chorzowie p. M. Mega  2b
8. Organizacja imprezy sportowej. p. S. Klinner – Hadelka

p. K. Koźlik

2 i 3
9. Drugie życie odpadów. p. M. Szymczak 2
10. Gazetka szkolna. p. J. Stanowska 2
11. Przeszłość geologiczna Polski. Tablica stratygraficzna. p. H. Gierot 2
12. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – organizacja wydarzenia w szkole. p. K. Jabłońska 2
13. Szyfrowanie i łamanie szyfrów. Jakie zastosowanie ma matematyka w szyfrowaniu
i łamaniu szyfrów?
p. K. Jabłońska 2
14 Matematyka a piękno. Jaka jest rola matematyki w poezji, malarstwie i muzyce? p. K. Jabłońska 2
15. Fenomen liczby 7. Jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności, religii, matematyce
i życiu codziennym.
p. K. Jabłońska 2
16. Samorządy mają głos. p. D. Jakubczak 2
17. Młody obywatel. p. D. Jakubczak 2 i 3
18. Podróż moich marzeń. p. S. Garczorz 2
19. Wielcy fizycy. p. P. Niegowska 2
20. Pochodzenie zwierząt udomowionych. p. M. Mega 2
21. Badanie przewodnictwa elektrycznego substancji. p. M. Szymczak 2

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO – WYCIĄG ZE STATUTU

 1. Do maja – nauczyciele robią rozeznanie wśród uczniów klas pierwszych w sprawie ich zainteresowań, czy problematyki projektów.
 2. W sierpniu nauczyciele przedstawiają propozycje tematów projektów edukacyjnych.
 3. We wrześniu należy poinformować uczniów i ich rodziców (na pierwszym zebraniu rodziców) o tematyce projektów i warunkach ich przeprowadzenia.
 4. Do 30.09. nauczyciele przekazują koordynatorowi projektu wybrane do realizacji tematy projektów wraz z listą uczniów realizujących projekt.
 5. Koordynator projektu tworzy zestawienie zbiorcze realizowanych projektów
  i przedstawia je dyrektorowi, radzie pedagogicznej na październikowej konferencji RP, a następnie upowszechnia listę projektów.
 6. Opiekun projektu zobowiązany jest oddać koordynatorowi projektu harmonogram realizacji projektu do dnia rozpoczęcia prac nad projektem.
 7. Opiekun projektu zobowiązany jest bo bieżącego informowania koordynatora projektu  o przebiegu realizacji projektu.
 8. Prezentacja projektów powinna nastąpić najpóźniej w pierwszym tygodniu maja.
 9. Do końca maja opiekun projektu przekazuje koordynatorowi komplet dokumentów wraz ze sprawozdaniem, dopiero wówczas prace nad projektem uważamy za zakończone.
 10. Do 30 maja wychowawcy klas przekazują koordynatorowi listę wybranych przez uczniów lub rodziców (prawnych opiekunów) tematów projektów do zapisu na świadectwie.